วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บทที่1โคงการทำน้ำส้มควันไม้

บทที่ 1
ชื่อโคงการ……….เว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องน้ำส้มควันไม้
หลักการและเหตุผล
        ในการกำจัดศัตรูพืชอาจจะมีการใช้สารเคมีต่างๆมากมายแต่ในทางกลับกันการเรียนวิชาหรือโครงานอุตสาหกรรมมีวิธีหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่านเราจะได้สารกำจัดศัตรูพืชที่ชื่อว่าน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากเตาอบถ่านหากผู้ที่จะเริมทำน้ำส้มควันไม้ไม่มีความรู้เรื่องน้ำส้มควันไม้อาจจะทำให้วิธีการยุ่งยากทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดว่าหากจะทำเว็บไซต์เกี่ยวกับน้ำส้มควันไม้ขึ้นมามาเพื่อให้ผู้เข้าชมศึกษาและทำความเข้าใจในการทำน้ำส้มควันไม้จากเตาอบถ่านมากยิ่นขึ้น
วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้ความรู้ในเรื่องน้ำส้มควันไม้จากเตาอบถ่านแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์
  -เพื่อนำความรู้ไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย
    -เชิงปริมาณ
ทำเว็บไซต์การทำน้ำส้มควันไม้ 1 เว็บไซต์
    -เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ได้รับความรู้สามารถนำข้อมูลไปไช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีการดำเนินงาน/ระยะเวลา
ขั้นดำเนินงาน
ระยะเวลา
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1)ขั้นเตรียม

1.1)เนื้อหารูปภาพ

1.2)ความรู้ในการจัดทำ

2)ขั้นดำเนินการจัดทำ

2.1)ออกแบบ

2.2)จัดทำแต่งรูป

2.3)ทำรายงาน

3)สรุปผล

3.1)แบบประเมินผล

งบประมาณ


การประเมินความพึ่งพอใจ
ขอแค่มีคนดู
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขอแค่มีคนชมประมาณ 10 คน


         ลงชื่อ(.................................................)ผู้จัดทำโครงงาน
(นาย พนม  ปานพรม)
    ลงชื่อ(.................................................)ครูที่ปรึกษา
(อาจารย์ ปิ่นเพชร)
ลงชื่อ(.................................................)ผู้อนุมัติ
(อาจารย์ พิชัย  นิลนวล)